Betrouwbaarheidsinterval Berekenen | Formules & Voorbeelden

Het betrouwbaarheidsinterval (confidence interval) is het waardebereik waarbinnen je geschatte waarde naar verwachting een bepaald percentage van de keren ligt als je het experiment of de steekproef hetzelfde zou herhalen.

Als je een schatting maakt in de statistiek (bijvoorbeeld voor een samenvattende of teststatistiek), is er altijd onzekerheid over die schatting omdat het getal gebaseerd is op een steekproef van de populatie die je bestudeert.

Let op
Het betrouwbaarheidsniveau (confidence level) is het percentage van de keren dat je verwacht een schatting te reproduceren tussen de boven- en ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval. Dit wordt bepaald door de alfawaarde (ook wel het significantieniveau ).

Verder lezen: Betrouwbaarheidsinterval Berekenen | Formules & Voorbeelden

Een stappenplan voor hypothesetoetsing

Hypothesetoetsing is een gestructureerde procedure om onze ideeën over de wereld te onderzoeken met behulp van statistiek. Het proces wordt meestal uitgevoerd door wetenschappers die specifieke voorspellingen willen toetsen met behulp van een kwantitatief onderzoek. Deze hypothesen zijn over het algemeen gebaseerd op literatuur over eerder onderzoek.

Het stappenplan om hypothesen te toetsen bestaat uit 5 stappen:

  1. Formuleer je verwachting in de vorm van een nulhypothese (H0) en een alternatieve hypothese (H1).
  2. Verzamel data op een valide, betrouwbare manier die past bij de hypothese.
  3. Voer een geschikte statistische toets uit.
  4. Bepaal of je je nulhypothese wel of niet kunt verwerpen.
  5. Rapporteer en bespreek de resultaten in de resultaten- en discussiesectie.

De invulling van het stappenplan kan verschillen per type onderzoek, maar je volgt in principe altijd (een variant op) deze 5 stappen.

Verder lezen: Een stappenplan voor hypothesetoetsing

Een introductie tot experimenteel onderzoek

In een experiment manipuleer je een of meerdere onafhankelijke variabelen, waarna je het effect op een of meerdere afhankelijke variabelen meet. Bij een experimenteel design bedenk je een procedure om hypothesen te toetsen.

Een goed experimenteel design vraagt om een goed begrip van dat wat je wilt onderzoeken. Zo moet je eerst bepalen welke variabelen van belang zijn en hoe ze gerelateerd zijn (stap 1) voordat je toetsbare voorspellingen kunt doen (stap 2).

De mate waarin je je onafhankelijke variabelen manipuleert (stap 3), bepaalt de gedetailleerdheid en externe validiteit van je resultaten. Je keuzes met betrekking tot randomisatie, controlevariabelen en een between-subjects of within-subjects design (stap 4) bepalen de interne validiteit van je experiment.

Verder lezen: Een introductie tot experimenteel onderzoek