Lijst met veelvoorkomende combinaties van werkwoorden en voorzetsels

A

 • aandacht besteden aan
 • aandacht hebben voor
 • aandacht vestigen op
 • een aandeel hebben in
 • aandringen op
 • aanleiding geven tot
 • in aanmerking komen voor
 • in aanraking komen met
 • (zich) aanpassen aan
 • zich aansluiten bij
 • aansprakelijk zijn voor
 • (iemand) aanspreken op
 • de aanzet geven tot
 • acht slaan op
 • afbreuk doen aan
 • afgaan op (iets)
 • afhangen van (iets)
 • afzien van
 • akkoord gaan met
 • antwoorden op

B

 • baseren op
 • beantwoorden aan
 • beginnen aan/met
 • behandelen met
 • behoefte hebben aan
 • behoren bij/tot
 • bekend maken aan
 • bekend zijn met
 • belang hebben bij
 • belangstelling hebben voor
 • beperken tot
 • besluiten tot
 • bestaan uit
 • besteden aan
 • bestemd zijn voor
 • betrekken bij
 • betrekking hebben op
 • zich bewust zijn van
 • bezwaar maken tegen
 • binden aan
 • blijken uit
 • blijk geven van
 • bijdragen tot
 • een bijdrage leveren aan

C

 • commentaar hebben op
 • concluderen uit
 • confronteren met

D

 • deelnemen aan
 • delen in/door/met
 • denken aan/om/over
 • dienen tot/voor
 • zich distantiëren van
 • doelen op

E

 • het eens zijn met
 • eindigen met/op
 • zich ergeren aan
 • ervaren zijn in
 • ervaring hebben met

F

 • focussen op

G

 • gebaseerd zijn op
 • gebruikmaken van
 • geïnteresseerd zijn in
 • geschikt zijn voor
 • gevolgd worden door
 • getuigen van
 • grenzen aan

H

 • hechten aan
 • heersen over
 • herinneren aan
 • op de hoogte stellen van
 • op de hoogte zijn van
 • zich houden aan

I

 • inbrengen tegen
 • onder de indruk zijn van
 • informeren naar/over
 • ingaan op/tegen
 • zich inlaten met
 • inspelen op
 • instemmen met
 • zich interesseren voor
 • invloed hebben op
 • zich inzetten voor

K

 • kampen met
 • kans hebben op
 • kennen van
 • kennismaken met
 • kijken naar
 • klagen over
 • kritiek hebben op
 • krijgen van

L

 • zich lenen voor
 • leren van
 • letten op
 • liggen aan
 • lijden aan
 • lijken op

M

 • meedelen aan
 • meedoen met
 • meegaan met/naar
 • meenemen naar
 • medeplichtig zijn aan

N

 • nadenken over
 • zich neerleggen bij
 • neigen naar
 • noodzaken tot

O

 • omgaan met
 • onderhandelen over
 • (zich) onderscheiden van/aan
 • ontbreken van/aan
 • ontlenen aan
 • ontstaan uit
 • zich onttrekken aan
 • oordelen over
 • opgaan in
 • ophalen van
 • opheffen van
 • ophouden met
 • opmaken uit
 • opwegen tegen
 • opzoeken in
 • overhalen om
 • overtuigd zijn van
 • iemand overtuigen van

P

 • passen bij/op
 • een poging doen om/tot
 • profiteren van
 • protesteren tegen
 • praten over

R

 • reageren op
 • recht hebben op
 • refereren aan
 • rekenen op
 • rekening houden met
 • zich rekenschap geven van
 • zich richten tot
 • rijk zijn aan

S

 • samenhangen met
 • scheiden van
 • slaan op
 • zich specialiseren in
 • in staat zijn tot
 • steunen op
 • stilstaan bij
 • streven naar
 • strijdig zijn met
 • sturen naar

T

 • tegengesteld zijn aan
 • tegemoetkomen aan
 • terugkeren naar
 • terugkomen op/van
 • zich toeleggen op
 • toekomen aan
 • toevoegen aan
 • toezien op
 • tonen aan
 • trouw zijn aan
 • twijfelen aan

U

 • uitgaan van
 • uitkijken naar/op/voor
 • uitkomen op
 • zich uitlaten over
 • zich uitspreken over

V

 • van gedachten wisselen over
 • vatbaar zijn voor
 • veranderen in
 • verantwoordelijk zijn voor
 • zich verdiepen in
 • vergelijken met
 • zich vergissen in
 • zich verhouden tot
 • verkeren in
 • zich verplichten tot
 • verschillen van
 • verslag doen van
 • verwijzen naar
 • verzoeken om
 • voldoen aan
 • volstaan met
 • voorafgaan aan
 • voorkeur geven aan
 • voorkeur hebben voor
 • voortkomen uit
 • voortvloeien uit
 • voortzetten met
 • vooruitlopen op
 • voorzien in/van

W

 • waarschuwen voor
 • zich wenden tot
 • zich wijden aan
 • te wijten zijn aan
 • wijzen naar/op

Z

 • zorgen voor
 • zorgen maken over
 • zwijgen over

Wat doe je met afkortingen in je scriptie?

Er zijn drie soorten afkortingen:

 • afkortingen voor woorden en uitdrukkingen, zoals enz. en n.a.v.
 • algemeen bekende afkortingen van namen en zelfstandig naamwoorden, zoals tv, pc, KLM en VVD.
 • niet algemeen bekende afkortingen van namen, zoals MEV.

Afkortingen als enz., n.a.v. en m.b.t. mag je nooit gebruiken in academische teksten. Deze afkortingen moet je altijd uitschrijven. Algemeen bekende afkortingen van namen kun je wel gebruiken.

Als je een afkorting gebruikt die niet algemeen bekend is, schrijf je hem de eerste keer voluit met daarachter de afkorting tussen haakjes. Zoals bij elke taalregel bestaan er een paar uitzonderingen.

Zodra je eenmaal een afkorting hebt geïntroduceerd, moet je hem consistent gebruiken en steeds op dezelfde manier schrijven. Verzin geen nieuwe afkortingen, maar gebruik alleen bestaande afkortingen.

Categorie Fout Goed
Verboden afkortingenAan de respondenten zijn vragen gesteld m.b.t. de privésituatie, zie bijl. 1.Aan de respondenten zijn vragen gesteld met betrekking tot de privésituatie, zie bijlage 1.
Fouten met het introduceren van afkortingenHet Wereld Natuur Fonds – WNF – is een van deze organisaties.Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is een van deze organisaties.
Afkortingen inconsistent gebruikenHet beheersen van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) is voor veel organisaties een aandachtspunt. Eerst wordt de regelgeving op het gebied van Kam besproken.Het beheersen van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) is voor veel organisaties een aandachtspunt. Eerst wordt de regelgeving op het gebied van KAM besproken.
Te veel afkortingenHet GOB is geregistreerd bij het LRKP, de KvK en GDH.Het gastouderbureau is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), de Kamer van Koophandel en de gemeente Den Haag.
Verkeerd geschreven afkortingenLeerlingen op HAVO-niveau stromen vaak door naar het HBO.Leerlingen op havo-niveau stromen vaak door naar het hbo.

Verder lezen: Wat doe je met afkortingen in je scriptie?

Hoofdletter of kleine letter?

Hoofdletters gebruik je in twee situaties: aan het begin van een zin en bij namen.

Je gebruikt ze bij namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen.

Ook afleidingen van eigennamen en eigennamen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter.

Dat lijkt eenvoudig, maar er zijn ook uitzonderingen. Ook is het soms lastig te bepalen wanneer je met een naam te maken hebt.

Soort fout Fout Goed
Geen hoofdletter bij een eigennaamDe zaak wordt besproken met het openbaar ministerie.De zaak wordt besproken met het Openbaar Ministerie.
Geen eigennaam, wel een hoofdletterDe Gemeente Haarlem is opdrachtgever van dit onderzoek.De gemeente Haarlem is opdrachtgever van dit onderzoek.
Fouten met hoofdletters bij tussenvoegsels in achternamenDit blijkt uit onderzoek van de Vries et al.Dit blijkt uit onderzoek van De Vries et al.
Fouten met hoofdletters na een dubbele puntDe marketingmix bestaat uit vier instrumenten: Product, Prijs, Promotie en Plaats.De marketingmix bestaat uit vier instrumenten: product, prijs, promotie en plaats.
Fouten met hoofdletters in afkortingenDe doelgroep bestaat uit HBO-studenten.De doelgroep bestaat uit hbo-studenten.

Verder lezen: Hoofdletter of kleine letter?

Zo vind je het juiste voorzetsel

Voorzetsels zijn woorden zoals op, onder, in, door, behalve, tussen en tegen. Ze geven de relatie (bijvoorbeeld tijd, plaats of reden) aan tussen het woord waar ze voor staan en de andere woorden in de zin: tijdens de vakantie, in de scriptie, vanwege het slechte weer.

Een voorzetsel kun je makkelijk herkennen. Je kunt het altijd voor ‘de tafel’ of ‘de les’ zetten.

 • voor de tafel, op de tafel
 • uit de les, na de les
Soort fout Fout Goed
Verkeerd voorzetselDeze laptops zijn vervangen voor nieuwe computersDeze laptops zijn vervangen door nieuwe computers
Er + voorzetsel aan elkaar of losWanneer komt het plan er door?Wanneer komt het plan erdoor?
Fouten met voorzetsels die onderdeel van een werkwoord zijnDaar kun je wel vanuit gaanDaar kun je wel van uitgaan
Combinaties met voorzetselsDit staat vlak bij de tafelDit staat vlakbij de tafel
Fouten met voorzetseluitdrukkingenDe directie doet geen mededelingen ten behoeve van de geruchtenDe directie doet geen mededelingen met betrekking tot de geruchten
Ouderwets of omslachtig voorzetselHet doel van deze scriptie is een advies te formuleren ten aanzien van het beleid omtrent dit onderwerpHet doel van deze scriptie is een advies te formuleren voor het beleid over dit onderwerp

Verder lezen: Zo vind je het juiste voorzetsel

Waarom verbindingswoorden essentieel zijn in elke tekst

Met verbindingswoorden lijm je zinnen aan elkaar en geef je het verband ertussen aan. Zo zorg je voor een duidelijke rode draad en verhoog je de leesbaarheid van je tekst.

Verbindingswoorden worden ook wel signaalwoorden genoemd. Uit het woord kan je lezer het zinsverband al opmaken. Voorwaarde is wel dat je verbindingswoorden op de goede manier gebruikt. Verkeerd gebruik zorgt juist voor verwarring.

Verder lezen: Waarom verbindingswoorden essentieel zijn in elke tekst