Is het apriori of a priori?

De juiste spelling is a priori, met een spatie tussen de “a” en “priori”. Apriori is altijd fout.