Je scriptie laten nakijken op taal en structuur

Scriptie nakijken »

Literatuurlijst genereren volgens de APA-stijl

APA Generator »
Plagiaatcontrole voor studenten

Plagiaatcontrole voor studenten

Doe de check »

Maak je scriptie zo betrouwbaar en valide mogelijk

Gepubliceerd op door Laatste update op: 24 februari 2017

De validiteit en betrouwbaarheid van je scriptie worden bevorderd door de afbakening in je onderzoeksvraag, keuze en opzet van je onderzoekinstrument, de keuze voor je respondenten, de wijze van data-verzameling en je data-analyse.

Herhaalbaarheid

De belangrijkste toetssteen voor betrouwbaarheid is dat bij hermeting (ongeveer) hetzelfde resultaat wordt opgetekend. Bij kwantitatief onderzoek heb je altijd de mogelijkheid om de betrouwbaarheid (de interne consistentie) met statistische toetsen te controleren. Bij kwalitatief onderzoek zal je dit moeten beargumenteren.

Alles vastleggen

Allereerst is het belangrijk dat je alles goed vastlegt. Alles wat zich gedurende het onderzoek heeft afgespeeld moet toegankelijk zijn voor derden. Zo maak je inzichtelijk op welke wijze je de onderzoeksgegevens hebt verkregen.

Ook het primaire onderzoeksmateriaal, zoals interviewtranscripten en observatieprotocollen, moeten in principe voor derden toegankelijk zijn. Je kunt alle documentatie in de bijlagen van je scriptie opnemen. Zo maak je je onderzoek herhaalbaar en navolgbaar.

Herhaalbaarheid is de mate waarin eenzelfde meting dezelfde resultaten oplevert. Er wordt onderscheid gemaakt in:

  • Test-hertest betrouwbaarheid: meerdere keren afnemen van een meting en overeenstemming bepalen, consistentie van meting door tijd heen bepalen. De test-hertest methode is een veelgebruikte methode om de betrouwbaarheid met een associatiemaat in te schatten.
  • Paralleltest betrouwbaarheid: tweede meting met parallel instrument en overeenstemming inschatten.
  • Replicatie: herhalen van het hele onderzoek en overeenstemming bekijken.
  • Audit trail: een procedure om eventuele herhaalbaarheid van een kwalitatief onderzoek te garanderen.

In onderstaand schema staan een aantal zaken waarmee je rekening kunt/moet houden als je een interview, enquête en/of observatie uitvoert. Let op: De aard van het onderzoek en/of je opleiding kunnen andere (hogere) eisen stellen (Verhoeven, 2011; Baarda, de Goede & Teunissen, 2005).

Probleemanalyse en onderzoeksvraag

Waar moet je op letten?Wat te doen?Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
 Is het onderzoek niet te breed?Baken goed af.interne validiteit

Onderzoeksopzet

Waar moet je op letten?Wat te doen?Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
Is/zijn de onderzoeksmethode(n) geschikt om te meten wat je wilt meten?Bekijk literatuur over onderzoeksmethodeninterne validiteit

Onderzoeksinstrument (zoals enquête, interview, observatie)

Waar moet je op letten?Wat te doen?Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
Zijn alle aspecten van het begrip dat je tracht te meten gerepresenteerd?Operationaliseer begrippen vanuit de literatuur over je onderwerp.inhouds- en begripsvaliditeit
Is er vertekening mogelijk door bepaalde ideeën of opvattingen van deelnemers?Beschrijf de manier waarop de vragen/ items/ observatiepunten zijn geselecteerd en check of alle begrippen voldoende zijn vertegenwoordigd.inhoudsvaliditeit
Kan het resultaat worden beïnvloed door onafhankelijke variabelen zoals verschillen in tijdsperioden?Beschrijf de verwachte richting en de sterkte van de relatie met instrumenten die hetzelfde meten. Meestal is dat de verwachte relatie tussen scores op het onderzoeksinstrument en een vergelijkbaar instrument of over verwachte verschillen in scores tussen groepen.begripsvaliditeit
Betrek bij de selectie van vragen/ items vertegenwoordigers van de doelgroep en eerder onderzoek of experts.inhouds- en begripsvaliditeit
interne consistentie
Zorg dat alle items die tot een schaal behoren betrekking hebben op één enkel concept (zodat een enkel begrip wordt gemeten)interne consistentie
Controleer door vragen/ items op te nemen voor alle mogelijke verklaringen van de variatie in de afhankelijke variabele.inhouds- en begripsvaliditeit
Gebruik een gevalideerd onderzoeksinstrument.inhouds- en begripsvaliditeit, interne validiteit
Gebruik een vast interviewschema (vaste vragen in een vaste volgorde).interne validiteit
Test de vragen op vertegenwoordigers van de doelgroep/ proefinterview.interne validiteit
Stel heldere vragen.herhaalbaarheid
Gebruik meerdere methodes (ook wel triangulatie, naar een term uit het landmeten waarbij de exacte plaats van een punt vanuit drie gezichtspunten wordt vastgesteld).interbeoordelaars-betrouwbaarheid
Gebruik standaardvragenlijsten of een Likertschaal (Swanborn, 2009); en een score moet hetzelfde betekenen.herhaalbaarheid

Respondenten/deelnemers

Waar moet je op letten?Wat te doen?Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
Is de steekproef representatief voor de doelgroep?Zorg voor een steekproef die groot genoeg is en representatief is voor de onderzoeksgroep; gebruik theorie om de omvang van de steekproef vast te stellen.herhaalbaarheid
Zorg dat de selectie van de steekproef vergelijkbaar is met de groep waarover je conclusies wilt trekken (dezelfde kenmerken).interne validiteit
Zorg dat de deelnemers iets kunnen zeggen over wat er gemeten wordt.interne validiteit

Dataverzameling

Waar moet je op letten?Wat te doen?Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
Is er vertekening mogelijk door de aandacht die respondenten krijgen?Creëer vertrouwde omstandigheden.ecologische validiteit
Zijn er storingen die resultaat kunnen beïnvloeden?Creëer omstandigheden die sociaal-wenselijkheid voorkomen.interne validiteit
Bestaat de neiging steeds een extreem antwoord te geven?Creëer gelijke/gecontroleerde omstandigheden en zorg dat er geen verstoringen kunnen optreden.herhaalbaarheid
Zijn de antwoorden vergelijkbaar?Vraag door als er vermoedens zijn van sociale wenselijkheid of niet begrijpen van de vraag.betrouwbaarheid en indirect de interne en externe validiteit
Werk met onafhankelijke, gekwalificeerde waarnemers.inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid
Verzamel bij enquêtes data via een softwareprogramma.inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid
Organiseer zogenaamde kalibreersessies bij meerdere onderzoekersinter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid

Data-analyse

Waar moet je op letten?Wat te doen?Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
Zijn de gebruikte instrumenten voldoende valide?Voer methodisch verantwoorde data-analyse uit.interne validiteit
Is er juist geoordeeld over de aan- of afwezigheid van een verband?Vergelijk de resultaten met een ander onderzoek.inhouds- en begripsvaliditeit
Is het gevonden verband op de juiste manier geïnterpreteerd?Gebruik een softwareprogramma om te coderen bijvoorbeeld ‘Kwalitan’ of ‘Nvivo’.interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
Waren de omstandigheden waaronder gemeten is stabiel genoeg?Voer statistische analyses uit.validiteit en betrouwbaarheid
factoranalysebegrips- en inhoudsvaliditeit
Cronbach’s Alpha of andere associatiemaatinterne consistentie
Kappa of ICC-waardeinter- en intra-beoordelaarsbetrouwbaarheid

Evaluatie

Waar moet je op letten?Wat te doen?Vorm van validiteit/
betrouwbaarheid
Laat anderen je logboek bekijken.validiteit en herhaalbaarheid
Herhaal je onderzoek of laat een audit-trail uitvoeren.herhaalbaarheid

Realiseer je dat je altijd keuzes moet maken gezien de beperkte tijd en geld die beschikbaar is voor je onderzoek.

Voorbeeld keuzes die je maakt in betrouwbaarheid en validiteit bij een onderzoeksopzet

Een groep onderzoekers wil de vaardigheden van militairen in het interpreteren van zaken als luchtfoto’s, stafkaarten etc. verbeteren. Hiervoor heeft men de keuze uit het ontwikkelen van een film en dia’s. Het is niet bekend welke van beide de beste resultaten oplevert. Men maakt drie groepen (uit dezelfde afdeling, random geselecteerd, controle op opleidingsniveau) en geeft – op dezelfde dag, dezelfde tijd – de eerste groep de training met behulp van filmmateriaal.  De tweede groep gaat oefenen met de dia’s en de derde groep krijgt geen training.

Voor een meting naar de vaardigheden hadden de onderzoekers de keuze uit een test met gesloten vragen, een interview of een observatie. Men koos voor een gesloten vragenlijst van 40 meerkeuzevragen. Voordeel van een enquête boven een interview is dat de antwoorden tussen de groepen beter vergelijkbaar zijn.

Voor de externe validiteit zou het beter zijn om levensechte opdrachten in de praktijk te geven gevolgd door participerende observaties. Nadeel hiervan is dat dit veel meer tijd kost. Ook kan het ten koste gaan van de interne validiteit vanwege de moeilijke vergelijkbaarheid van meetresultaten. De meetresultaten zouden immers zijn verkregen op basis van vrije (onsystematische) observaties. Bovendien vraagt dit weer om onafhankelijke waarnemers; een nog hogere tijdsinvestering.

NB: Er is geen nulmeting verricht om te voorkomen dat deelnemers extra hun best deden; er is ook niet gezegd dat de prestaties achteraf gemeten worden.

Let op: doel was alleen te testen welke soort training meest effectief was (verkorte weergave uit Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 180-182).

Literatuur

  • Baarda, B.D., de Goede, M.P.M. & Teunissen, J. (2005). Basisboek kwalitatief onderzoek. Houten/ Groningen: Noordhoff Uitgevers.
  • Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
  • Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Den Haag: LEMMA.
Wat vind jij van dit artikel? (je stem is anoniem)
Bezig met het verwerken van je stem...
Je stem is doorgevoerd :-)
Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
2 lezers vinden dit artikel handig. 2 stemmen in totaal.
Scribbr prof

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen » Trustpilot score van 9.7

Geschreven door Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Reageer