Logische indeling alinea’s

Alinea’s gebruik je om structuur aan te brengen in je tekst of om thema’s van elkaar te onderscheiden. Zo is er de structurerende alinea en de thematische alinea.

In een thematische alinea staat meestal één kernzin, die of vooraan de alinea, of achteraan, of na een inleidende zin staat, waarin de belangrijkste informatie van de alinea staat.

Samenhang en lengte

In een alinea moeten de zinnen samenhangen. De zinnen in een alinea kunnen bijvoorbeeld verbonden worden door middel van verbindingswoorden (zie punt 7) of verwijswoorden (zie punt 8).

Daarnaast moeten alinea’s met elkaar een samenhang vertonen. Er moet dus ook een verband bestaan tussen de alinea’s, want als dit niet zo is kun je beter een nieuwe paragraaf of een nieuw hoofdstuk beginnen.

Wanneer je een nieuwe paragraaf begint dan gebruik je een witregel in de tekst en eventueel een kopje om aan te duiden dat je over iets nieuws gaat beginnen. Zorg dat je consistent bent in de lay-out van je alinea’s en paragrafen.

Let op: Alinea’s moeten niet te kort zijn, want dan lijkt de tekst gejaagd, maar ook niet te lang, want dan wordt de tekst onoverzichtelijk. Het is belangrijk om te weten dat een alinea nooit uit maar één zin kan bestaan.

Thematische alinea

De thematische alinea gaat in op één onderwerp of meerdere kleine subonderwerpen die een nauwe samenhang met elkaar vertonen. Wanneer vervolgens over een nieuw onderwerp geschreven wordt, dien je een nieuwe alinea te beginnen.

Wanneer het ene onderwerp dat je bespreekt een erg uitgebreid onderwerp is, dan kun je deze opdelen in meerdere alinea’s op basis van subonderwerpen die besproken worden.

Hieronder volgt een voorbeeld van twee thematische alinea’s. In de eerste staat de kernzin aan het begin van de zin en in de tweede alinea staat de kernzin aan het eind.

Voorbeeld: Thematische alinea

De intellectuele samenwerking tussen ontwikkelingslanden en industrielanden leidt vaak tot een verlies aan intellectualiteit voor de ontwikkelingslanden. Enerzijds oefenen de industrielanden een grote aantrekkingskracht uit op onderzoekers uit ontwikkelingslanden, die in het industrieland betere faciliteiten (laboratoria, documentatie, assistentie, contacten met collega-onderzoekers) vinden dan in hun eigen land. Anderzijds gebeurt het vaak dat studenten uit ontwikkelingslanden die hun opleiding in een industrieland ontvangen, niet meer terugkeren naar hun eigen land.

Om aan de dreiging te ontkomen dat intellectuele samenwerking verwordt tot intellectuele uitbuiting, zullen strengere voorwaarden gesteld moeten worden wanneer studenten of onderzoekers uit ontwikkelingslanden naar het westen komen: enerzijds zullen ze gestimuleerd moeten worden om weer naar hun land terug te keren, anderzijds, en dat is een voorwaarde ervoor, zullen de faciliteiten in het betrokken land verbeterd moeten worden. Het scheppen van een goede infrastructuur voor onderwijs en onderzoek is wellicht nog een belangrijker doel van de ontwikkelingssamenwerking dan het opleiden van kader.

Voorbeeldtekst afkomstig van: http://scriptiehulp.uvt.nl/data/3-3-alineas.htm

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Structurerende alinea

Structurerende alinea’s kunnen verschillende functies hebben: inleidend, afsluitend en verbindend. In een inleidende alinea worden de structuur en/of de inhoud van je tekst aangekondigd, terwijl in een afsluitende alinea hetgeen ervoor omschreven is samengevat wordt.

Een verbindende alinea geeft een toelichting op de samenhang tussen de voorgaande en daarop volgende alinea’s.

Voorbeeld: Structurerende alinea’s

Inleidend: Vervolgens zal worden vastgesteld welke motieven om te fuseren er in de literatuur gesignaleerd worden. Het zal echter geen uitputtende opsomming zijn, daarvoor zijn de motieven te divers. Toch wil ik hier een idee geven van wat de mogelijke redenen kunnen zijn. Achtereenvolgens zullen drie strategieën besproken worden: de offensieve strategie, het verwerven van ‘footholds’ en speculatie.

Afsluitend: We hebben in de vorige paragraaf gezien onder welke omstandigheden ondernemingen fuseren en we hebben een belangrijk hulpmiddel gevonden voor het bepalen hoe het met een bedrijfstak is gesteld. De redenen voor een fusie in individuele gevallen zijn echter nog niet vastgesteld. Enkele specifieke voorbeelden worden in de volgende alinea’s geanalyseerd.

Verbindend: Hoewel de metingen niet helemaal objectief zijn geweest, is toch geprobeerd weer te geven hoe belangrijk verschillende factoren waren voor het integratiesucces. De belangrijkste gevonden factoren waren ervaring met eerdere fusies, de kwaliteit van de integratieplanning en deelname van de IT-afdeling aan de planning.

Voorbeeldtekst afkomstig van: http://scriptiehulp.uvt.nl/data/3-3-alineas.htm

Kernzin

Vragen die in een alinea beantwoord worden met betrekking tot de kernzin, zijn:

 • Wat zijn daar voorbeelden van?
 • Wat zijn de onderdelen of categorieën daarvan?
 • Wat zijn de argumenten daarvoor?
 • Wat is daarvan de oorzaak?
 • Wat is daarvan het gevolg?
 • Wat is daarmee in strijd?

In onderstaand voorbeeld volgt eerst een alinea waarin de vraag ‘Wat is daarvan de oorzaak?’ met betrekking tot de eerste (kern)zin beantwoord wordt.

Voorbeeld: Antwoord op kernzin

Nog nooit heeft een president zoveel likes op Facebook gehad. Zijn pleidooi voor wereldvrede en een minder op materialistische zaken gerichte maatschappij van afgelopen zaterdag heeft vele mensen tot tranen geroerd. Als gevolg daarvan hebben bijna een miljoen mensen eerst over hem getwitterd en hebben maar liefst 5 miljoen mensen zijn facebookpagina geliket. Naast zijn schitterende pleidooi dragen ook zijn ingetogenheid en eerlijkheid bij aan deze overweldigende populariteit.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

1 reactie

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
21 maart 2014 12:20

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Heb je nog vragen? Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk te beantwoorden. :)

Stel een vraag of reageer.